มข.เล็งเปิดหลักสูตร “รถไฟฟ้าความเร็วสูง” รับตลาดแรงงานในอนาคต

Exclusive การศึกษา

(28 ม.ค.64) เมื่องานนี้ (27 ม.ค.64) ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 อาคารสิริคุณากร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมโครงการ High Speed Train ร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือจากตัวแทนคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกว่า 10 ท่าน เช่น รศ.ดร.ทพญ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝายการต่างประเทศ ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯลฯ

รศ.นพ.ชาญชัย เปิดเผยถึงความเป็นมาของโครงการ High Speed Train ดังกล่าวว่าเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยอาจจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นหลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพป้อนตลาดงานสำคัญในอนาคต

ซึ่งประเทศไทยมีโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย (Thailand High-speed Rail Project) อันเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศ มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงตลาดการค้า ระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของอินโดจีน ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ และการดำเนินงาน เพื่อการจัดทำหลักสูตร High Speed Train ร่วมมือกับต่างประเทศ โดยจะมีการเตรียมการ แผนการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนต่อไป.

แหล่งข่าว https://mgronline.com/local/detail/9640000008600